psychologistica.alle.bg

ЗАКОНИ И НАРЕДБИ

Промени в ЗДвП!

    Доскоро веднъж издадено, удостоверението за психологическа годност важеше до навършване на 55 годишна възраст (освен ако работодателя не изиска ново или при смяна на местоработата).
   С новия закон за движение по пътищата водачите на таксиметров превоз или на обществени превози на пътници или товари трябва да притежават валидно удостоверение за психологическа годност, чийто срок на валидност е три години.
  В държавен вестник бр. 60 от 07.08.2012 г. е обнародван Закон за изменение и допълненение на Закона за движението по пътищата.
   В § 21. от въпросния брой е записано, че член 178в се изменя така:
(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.

Когато нарушението по ал.1-5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба и имуществена санкция  в двоен размер.
ВАЖНО!!!


Първо и второ психологическо изследване се извършва в една и съща лаборатория. Всеки има право на три явявания в рамките на 1 година. Ако първото заключение е отрицателно, второто се извършва до 6 месеца след това. Ако и второто е отрицателно – до 6 месеца след първото. При неспазване на сроковете или отрицателно трето заключение, ново изследване може да се извърши не по-рано от 1 година след първото.

Удостоверението за психологическа годност се издава в деня на психологическото изследване

При изгубено или повредено удостоверение в срок на валидност се издава дубликат със същото съдържание и валидност като оригинала, след подадено заявление в лабораторията.

Психологическото изследавне се извършва преди явяването на изпит за шофьорска книжка за съответната категория, за таксиметровите шофьори – преди явяването на изпит за удостоверение за водач на такси, а за чужденците – преди издаването на българско свидетелство за управление на МПС. За шофьорите с отнета шофьорска книжка изследването се прави след изтичане на наказанието.

При невладеене на български език, лицето се явява със заклет преводач за собствена сметка

До психологическо изследване не се допускат лица, които:

- не представят съответните документи;

- са в нетрезво състояние;

- се явят след започване на теста.

Изследанията за психологическа годност се извършват на основание на: Наредба № 36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии.

Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg